Hetty Helsmoortel

Hetty Helsmoortel

Postdoctoral fellow (07/2016 - 02/2020)

Ghent University

Interests

  • lncRNA
  • liquid biopsy
  • prostate cancer
  • RNA seq

Latest