Hetty Helsmoortel

Hetty Helsmoortel

PostDoctoral Fellow (07/2016-02/2020)

Ghent University

Interests

  • lncRNA
  • liquid biopsy
  • prostate cancer
  • RNA seq

Latest